Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Uw dossier bevat zeer beknopte aantekeningen over je (gezins-) situatie gezondheidstoestand en zeer beknopte gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:uw naam, adres en woonplaats, het notanummer en/of uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24012 Energetische therapie’ en de kosten van de sessie.