Algemene voorwaarden

Klachten

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.
Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u naar de vertrouwenspersoon van mijn beroepsvereniging LVNT en daarna is er ook een klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen. Hieronder vindt u de informatie over deze wet:

Klachtenbehandeling volgens de wetIn 2016 is er een nieuwe wet in werking getreden: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet beoogt een effectieve laagdrempelige afhandeling van klachten.
Volgens de Wkkgz is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als de therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen.
Heeft u een klacht over een behandeling of over uw zorgaanbieder en lukt het niet samen tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De functionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Hij kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De functionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.
Als de bemiddeling met de klachtenfunctionaris niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Stichting  Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg, de SCAG..
De SCAG; Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder en bent u er met hem of haar niet uitgekomen, dan kunt u als klager de klacht als geschil voorleggen en om een bindend oordeel vragen.
DeSCAG bestaat uit een onafhankelijke jurist, een vertegenwoordiger namens de patiënten, een deskundige op het gebied van de complementaire zorg en een ambtelijk secretaris. De geschilleninstantie kan claims toekennen tot €25.000. Een uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. In het geschillenreglement staan de regels voor de afhandeling van een geschil. Via onderstaande website kunt u alle informatie en procedures omtrent klachten afhandeling terug vinden.
 

LVNT Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

Eed van Hippokrates

Leden en kandidaat-leden dienen voor het aangaan van het lidmaatschap de eed van Hippokrates te hebben afgelegd. Hieronder wordt de essentie verkort weergegeven:
EED/GELOFTE
Ik beloof plechtig/zweer plechtig bij God almachtig
dat ik mijn kennis in dienst zal stellen van de mensheid
dat ik mijn beroep zal uitoefenen naar eer en geweten
dat ik de kwaliteit van het leven zal respecteren
dat bij het uitoefenen van de natuurgeneeskunde, de gezondheid van de patiënt op de eerste plaats zal staan
dat ik in mijn behandeling mij niet zal laten leiden door verschil in religie, nationaliteit, ras, politieke opvatting of sociale status van de patiënt
dat ik de grondbeginselen van de natuurgeneeskunst naar beste vermogen zal respecteren en in de praktijk zal brengen
dat ik met mijn collega’s op basis van wederzijds respect zal omgaan
dat ik geheim zal houden al hetgeen mij in de uitoefening van mijn beroep als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te mijner kennis is gekomen, of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen.
Ik doe deze belofte in alle vrijheid en naar geweten.

Beroepscode

Algemeen

De Natuurgeneeskundige zal, voor zover zijn beroepsbevoegdheden reiken, er naar streven elke patiënt de meest adequate behandeling te geven. De Natuurgeneeskundige zal de grenzen van zijn beroep t.o.v. andere deskundigen, werken op het terrein van de volksgezondheid, in acht nemen.
Hij onthoudt zich bij de uitoefening van zijn beroep van handelingen en uitspraken welke gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen deskundigheid en/ of bekwaamheid.
De Natuurgeneeskundige zal zijn patiënten naar beste vermogen behandelen en begeleiden, zonder aanzien des persoons. Hij zal feiten van vertrouwelijke aard aan hem toevertrouwd te allen tijde dienen te respecteren.
De Natuurgeneeskundige heeft geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden hem tot spreken verplichten.
De Natuurgeneeskundige heeft de vrijheid van zijn levensovertuiging – ongeacht of deze van levensbeschouwelijke, politiek-ideologische of andere aard is – aan anderen blijk te geven, mits dit niet op voor de patiënten hinderlijke wijze geschied en vooropgesteld dat dit hem er niet van weerhoudt elke patiënt, ongeacht diens levensovertuiging, die zorg te geven die voor deze het beste is en waarop deze recht kan doen gelden.
De Natuurgeneeskundige behoort zijn kennis en vaardigheden op peil te houden volgens de normen en richtlijnen door de NWP vastgesteld.
De Natuurgeneeskundige is persoonlijk volledig aansprakelijk voor de wijze waarop hij zijn praktijk uitoefent; onkunde geldt hierbij niet als verschoning.
De Natuurgeneeskundige zal, ook wanneer hij niet beroepshalve optreedt, zich zodanig gedragen dat het vertrouwen in het beroep niet wordt geschaad.
Overeenkomstig de algemene medische ethiek dient de Natuurgeneeskundige zich te onthouden van het maken van reclame voor specifiek door hem behaalde genezingsresultaten (succesberichten) of te genezen ziekten.
Met name dient te worden vermeden dat de vertekening van de beeldvorming bij het publiek optreedt doordat bepaalde zaken of toestanden uit hun verband worden gerukt of te veel nadruk krijgen.
De Natuurgeneeskundige zal geen handelingen verrichten welke in strijd zijn met zijn beroepsethische opvattingen of met de beroepscode die voor Natuurgeneeskundigen gelden.
De Natuurgeneeskundige zal geen opdracht aanvaarden die, noch een verzoek inwilligen dat, in strijd is met zijn medisch-ethische opvattingen of met de beroepscode die voor Natuurgeneeskundigen gelden.
In die gevallen waarin de beroepscode niet voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de Natuurgeneeskundige in de geest hiervan te handelen.
De Natuurgeneeskundige oefent onder eigen naam, met vermelding van discipline, praktijk uit, ook bij samenwerking in groepspraktijk of centrum.
De Natuurgeneeskundige onderschrijft het Beroepsprofiel Natuurgeneeskundige.

In relatie tot patiënten

De Natuurgeneeskundige zal in zijn behandelingen/advisering rekening houden met de levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuurpatroon van de patiënt. Bij al zijn handelen zullen de belangen van de patiënt prevaleren. De Natuurgeneeskundige zal de vrije hulpverlenerkeuze van de patiënt eerbiedigen.
De Natuurgeneeskundige behoort de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt te respecteren. Hij heeft de plicht in samenwerking met de patiënt gestalte te geven aan de preventie van ziekte, bevordering of het herstel van de gezondheid van de patiënt. Hieronder wordt mede verstaan een vermindering van pijn, dan wel bij ziekte of gebrek van een zo goed mogelijke lichamelijke toestand.
De Natuurgeneeskundige zal de patiënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger, op diens verzoek, op een voor hem begrijpelijke wijze op de hoogte stellen van het doel van de therapie en de wijze waarop deze wordt toegepast.

Het bovenstaande geldt eveneens voor eventuele wijzigingen in de behandeling.
-De behandeling maakt geen inbreuk op de integriteit en de autonomie van de patiënt:-Er wordt in principe geen druk uitgeoefend op de patiënt, de hulpverlener adviseert slechts.-Alle handelingen zijn erop gericht de patiënt zo goed en zo snel mogelijk onafhankelijk te maken of te houden van hulpverlener.-De patiënt wordt als gelijkwaardig bejegend.-De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt wordt gerespecteerd.-De patiënt heeft het recht een andere hulpverlener te consulteren.-De hulpverlener houdt rekening met de levensbeschouwing van de patiënt.-De Natuurgeneeskundige past in principe alleen behandelingen toe waarvoor de patiënt (na voldoende te zijn geïnformeerd) toestemming heeft gegeven.-De Natuurgeneeskundige tracht een dusdanige vertrouwensrelatie met de patiënt op te bouwen, dat deze problemen en/of onvrede met de behandeling kan uiten.-De patiënt kan te allen tijde de behandeling stopzetten en de Natuurgeneeskundige zal het recht van de vrije hulpverlenerkeuze aan de zijde van de patiënt eerbiedigen. Hierbij mag ervan worden uitgegaan dat de patiënt, die van hulpverlener wil veranderen deze van dit voornemen op de hoogte brengt.-De Natuurgeneeskundige is gebonden aan het beroepsgeheim overeenkomstig de algemene medische ethiek.

In relatie tot andere hulpverleners

De Natuurgeneeskundigen zal zich onthouden van het in openbaar of ten overstaan van patiënten uiten van kritiek op collegae, tenzij de omstandigheden zodanig zijn dat spreken noodzakelijk is.
Bij waarneming zal de Natuurgeneeskundige zo nauwkeurig mogelijk de aanwijzingen van zijn collega volgen en elke wijziging in de behandeling, welke niet strikt noodzakelijk is, achterwege laten. Hij zal de behandeling alleen wijzigen indien hij dit in het belang van de patiënt noodzakelijk acht. Van deze wijziging in de behandeling brengt hij zijn collega zo spoedig mogelijk op de hoogte, onder vermelding van de reden tot wijziging.
Wanneer de Natuurgeneeskundige overtuigd is dat een collega handelt in strijd met de gedragsregels, zal hij dit aan betrokken collega duidelijk maken en eventueel een klacht indienen bij het NWP – bestuur. De Natuurgeneeskundige biedt collegae en andere hulpverleners alle hulp die hij krachtens zijn deskundigheid en ervaring kan bieden, zoals:– bereidheid tot waarneming– overdragen van relevante informatie met inachtneming van de gedragsregels m.b.t. het beroepsgeheim.

In relatie tot de samenleving

De Natuurgeneeskundige heeft de plicht de volksgezondheid te bevorderen waar dit mogelijk is.De Natuurgeneeskundige heeft de plicht de samenleving te informeren over het belang van preventie voor de gezondheid.De Natuurgeneeskundige zal nieuwe kennis of behandeling methodes niet voor zichzelf houden.De Natuurgeneeskundige heeft de plicht zicht te bewegen binnen de wetgeving die de rechten en de plichten omschrijven van beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg o.a. de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).